پردازش داده آریا سایت تخصصی تحلیل آماری

جایگاه آمار در علوم مختلف

آمار را نباید فقط ارایه اعدادی دانست که با انسان بیگانه هستند. بلکه آمار علمی کاربردی است که جایگاه خود را در تمام علوم حفظ کرده و این علم توانایی حل ‍‍‍‍‍‍پیچیده ترین مسائل جامعه بشری را در قالب اعداد دارا است و با انسان سخن می‌گوید. این علم می تواند ویژگی های یک جامعه را در یک یا چند عدد خلاصه کند. همچنین کاربرد این علم در کشورهای توسعه یافته بسیار وسیع و گسترده است. علم آمار حتی در سیاست جایگاه خاصی دارد. پیشرفت علم آمار در علوم اجتماعی به گونه ای است که حتی می توان تاثیر برخی از مسائل دشوار انسانی را در بروز پدیده هایی نظیر فقر، فحشا و بزهکاری محاسبه کرد.