پردازش داده آریا سایت تخصصی تحلیل آماری

فعالیت آمارشناس‌ها در مراکز دولتی

امارشناس‌هایی که در مراکز دولتی مشغول به کار می‌شوند. با اجرای مطالعاتی در پیشرفت برنامه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دولت می‌توانند نقش مهمی را داشته باشند. زمینه های فعالیت برای آماریها در مراکز دولتی عبارتند از: قانون و عدالت، جنگلداری، سیاست، دفاع ملی، اقتصاد، شناخت محیط زیست، جمعیت شناسی، بیمه، مهندسی، مالی، بازاریابی، تحقیقات پزشکی، سلامت حیوانات، داروشناسی، ژنتیک، شیمی، اپیدمیولوژی، جمعیت شناسی، صنعت و تجارت و همچنین در زمینه پژوهشهای علمی.